Skip to content
PRINT_AdobeRGB_20190718_SALURE_045

WNRA: van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

Wat betekent de WNRA voor u?
Vanaf 1 januari 2020 krijgt het openbaar onderwijs (zowel primair als voortgezet) te maken met de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De belangrijkste verandering in deze wet: de publiekrechtelijke akte van aanstelling wordt vervangen door een civielrechtelijke akte van benoeming (een arbeidsovereenkomst). Werknemers in het openbaar onderwijs vallen vanaf dat moment dus onder het civiele arbeidsrecht. Wat betekent dit in de praktijk en welke veranderingen kunt u verwachten in AFAS? Salure zet de belangrijkste wetenswaardigheden voor u op een rijtje.

Van eenzijdige aanstelling naar tweezijdige arbeidsovereenkomst

Neemt u als werkgever in het openbaar onderwijs een nieuwe leerkracht of ondersteunend personeel in dienst? Dan gebeurt dat nu nog per eenzijdige aanstelling. De WNRA brengt hier verandering in. Vanaf 1 januari 2020 is voor het in dienst nemen van onderwijspersoneel namelijk een tweezijdige arbeidsovereenkomst vereist. In simpel Nederlands: de WNRA stelt de handtekening van de werkgever én de werknemer verplicht om de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig te laten zijn.

Bestaande aktes van aanstelling in het openbaar onderwijs worden per 1 januari 2020 automatisch en van rechtswege omgezet in een akte van benoeming, die in het bijzonder primair en voortgezet onderwijs al gangbaar is. Het effect: een gelijkschakeling van arbeidscontracten in het bijzonder en openbaar onderwijs. Hierdoor geldt per 2020 In de gehele onderwijssector hetzelfde wettelijke kader waarbinnen arbeidsovereenkomsten overeen worden gekomen.

De aanzegplicht

Een belangrijk gevolg van het nieuwe arbeidsrechtelijke regime is dat de aanzegplicht vanaf 1 januari 2020 ook voor openbare onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs gaat gelden. Dat betekent dat de werkgever de werknemer minimaal één maand voor de einddatum van een tijdelijke arbeidsovereenkomst op de hoogte moet stellen of de arbeidsrelatie wordt voortgezet.

En dan ook nog even dit: de WAB

Naast de WNRA brengt de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (ingangsdatum eveneens 1 januari 2020) ook de nodige veranderingen in onderwijsland teweeg. Hieronder een aantal belangrijke zaken die we u niet willen onthouden.

Ketenbepaling voor invalkrachten onderwijs van cao naar wet

Op dit moment is bij cao geregeld dat de ketenbepaling niet van toepassing is op invalkrachten die onderwijspersoneel vervangen binnen het openbaar onderwijs. Dat verandert. In de WAB is namelijk wettelijk vastgelegd dat invallers die een zieke leerkracht vervangen in het openbaar onderwijs niet meer onder de ketenregeling vallen.

Een blijvertje: de Ufo-premie

De gedifferentieerde WW-premie die, in het kader van de WAB, vanaf 1 januari 2020 gaat gelden, is niet van toepassing op het openbaar onderwijs. Hier blijft namelijk de huidige Ufo-premie in ongewijzigde vorm van kracht.

De WNRA en AFAS

De ingrijpende wijzigingen die de WNRA teweegbrengt, hebben uiteraard ook gevolgen voor de inrichting van AFAS. U leest hier de belangrijkste.

Standaard arbeidsovereenkomst vanuit PO- en VO-Raad

In het kader van de WNRA komen de PO-Raad en VO-Raad met een standaard arbeidsovereenkomst. Voordeel hiervan is dat de eisen waar de nieuwe arbeidsovereenkomsten aan moeten voldoen, in belangrijke mate al in het contract zijn verwerkt. Onderwijsinstellingen hoeven het wiel in dezen dus niet opnieuw uit te vinden. Deze overeenkomst zal daarna nog moeten worden voorzien van de specifieke gegevens van uw organisatie, zoals een logo.

AFAS neemt de standaard arbeidsovereenkomst van de beide onderwijsraden over vanaf Profit 12. Dit is in belangrijke mate op initiatief van Salure gebeurd. De nieuwe AFAS-build wordt naar verwachting in de loop van november uitgerold.

Digitaal ondertekenen in AFAS

Zoals aangegeven, moeten de nieuwe arbeidsovereenkomsten tweezijdig worden ondertekend. Dat kan op dit moment al digitaal in AFAS. Beschikt u nog niet over deze handige en noodzakelijke functionaliteit? Salure implementeert digitaal ondertekenen van arbeidsovereenkomsten tegen gereduceerd tarief in uw AFAS-omgeving.