Skip to content

Wat staat er over primair onderwijs in de WWZ voorgangsbrief drie (2017)

Invloed herstel recessie
De Nederlandse economie en arbeidsmarkt herstellen in rap tempo van de recessie: het aantal banen, het aantal gewerkte uren en het aantal vacatures is de afgelopen kwartalen gestegen en de werkloosheid is verder gedaald. Dit herstel uit zich ook in een stijging van zowel het aantal werknemers met een contract voor onbepaalde tijd als van het aantal werknemers met een flexibel contract. Voor het eerst sinds 2009 is er in het tweede en derde kwartaal van dit jaar ook in vergelijking met een jaar geleden sprake van een stijging van het aantal werknemers met een vast contract. Die stijging volgt dus op een jarenlange daling.

Het aantal werknemers met een flexibel contract stijgt harder dan het aantal werknemers met een contract voor onbepaalde tijd, wat overigens niet verwonderlijk is in een aantrekkende economie. Daardoor daalt het percentage van vaste contracten. Van alle werknemers had in het derde kwartaal van 2016 73,2% een vast contract, ten opzichte van 73,8% in dezelfde periode vorig jaar.

WWZ voortgangsbrief 3
Infographic WWZ voortgangsbrief

Zoals ik ook in mijn brief van 30 juni jl. schreef, is een eventuele invloed van de Wwz niet direct te herleiden uit deze cijfers. Wel weerleggen ze de veel gehoorde stelling dat werkgevers door de Wwz geen vaste contracten meer aangaan.

Primair onderwijs
Per 1 juli 2016 geldt de nieuwe cao Primair Onderwijs. Deze cao biedt scholen in het bijzonder onderwijs een groot aantal mogelijkheden om te voorzien in een goed vervangingsbeleid. Naar aanleiding van de motie Schouten c.s. die is ingediend in het VAO arbeidsmarktbeleid van 15 november jl.3 heb ik de heer Jacques Tichelaar bereid gevonden om met de sector in gesprek te gaan over de wijze waarop het vervangingsbeleid uit de cao kan worden toegepast en te wijzen op de mogelijkheden tot maatwerk die de wet biedt. Naar aanleiding van het verzoek van het lid Schouten van 29 november jl. wil ik hieraan toevoegen dat ik de heer Tichelaar heb gevraagd om bij belanghebbenden te inventariseren tegen welke problemen zij aanlopen als het gaat om de mogelijkheid van inzet van invalkrachten in geval van ziekte van personeel. Tevens heb ik de heer Tichelaar gevraagd om te bezien hoe binnen de mogelijkheden die de cao Primair Onderwijs en de wet bieden tot oplossingen kan worden gekomen en partijen te ondersteunen om die oplossingen te bereiken. De heer Tichelaar zal het resultaat van zijn werkzaamheden – indien mogelijk – voor 31 december 2016 aan mij rapporteren.

Naar aanleiding van de vraag van het lid Schouten ten aanzien van de uitzonderingsmogelijkheid die de wet biedt om de ketenbepaling buiten toepassing te verklaren voor functies die uitsluitend op contracten voor bepaalde tijd kunnen worden verricht, wil ik er nogmaals op wijzen dat dit een uitzonderingsmogelijkheid bij cao betreft. Cao-partijen zullen het samen eens moeten zijn over het gebruik van deze uitzonderingsmogelijkheid en vervolgens een verzoek daartoe bij mij indienen om de betreffende functie(s) bij ministeriële regeling uit te zonderen. Dit is de weg die ook voor de uitzondering voor bijvoorbeeld de profvoetballers is bewandeld. Ik heb tot op heden van partijen bij de cao Primair Onderwijs een dergelijk verzoek niet mogen ontvangen.[/fusion_text][fusion_text]

Voorgangsbrief drie WWZ 2017
Download voortgangsbrief drie WWZ

Bron: rijksoverheid.nl