Tijdelijke versoepeling regels WWZ voor invallers bijzonder onderwijs

Tijdelijke versoepeling regels WWZ voor invallers bijzonder onderwijs

Vakbonden, basisscholen en minister Asscher hebben een oplossing voor het vervangingsprobleem van vaste leerkrachten tijdens een griepgolf gevonden.

Door de WWZ kwamen basisscholen invallers tekort, omdat die geen invalbeurt voor een korte vervanging wilden verbruiken of omdat ze na drie beurten in vaste dienst moesten komen en daardoor niet meer gevraagd werden door de scholen.

Nu is bepaald dat scholen tijdens griepgolven in de eerste drie maanden van 2017 en 2018 onbeperkt leerkrachten mogen laten vervangen gedurende maximaal veertien dagen. Dit zou de ergste knelpunten weg moeten nemen.

WWZ bedreigt onderwijskwaliteit basisscholen

WWZ bedreigt onderwijskwaliteit basisscholen

Uit een enquête van de PO-raad onder bijna 500 schoolbesturen blijkt dat duizenden basisschoolleerlingen het afgelopen jaar de dupe geworden zijn van een onwenselijk uitvloeisel van de Wet op werk en zekerheid (WWZ): 125 van de geraadpleegde schoolbesturen hebben leerlingen minstens één keer naar huis moeten sturen en ruim 250 besturen moesten klassen samenvoegen om de bezetting rond te krijgen bij uitval van de vaste leerkracht. Een deel van de respondenten geeft te kennen dat de onderwijskwaliteit hierdoor onder druk komt te staan. Bovendien blijkt het gehoopte effect van tijdelijke krachten die sneller in vaste dienst komen niet op te treden, terwijl dat toch het voornaamste doel van de WWZ is.  

Te weinig invallers beschikbaar

Doordat zelfs een invalbeurt van een dagdeel als één van de maximaal zes tijdelijke contracten voorafgaand aan een vaste aanstelling geldt, zijn ´bruikbare´ invallers steeds moeilijker te vinden. Scholen mijden immers invalkrachten die bijna in vaste dienst genomen moeten worden en de invallers zelf besteden hun tijdelijke contracten liever aan lange(re) vervangingen. De andere belangrijke oorzaak die de PO-raad signaleert, is het lerarentekort dat in de helft van de regio´s al bestaat.

Oplossingsrichtingen

Wat de PO-raad betreft zijn de onwenselijke gevolgen van de WWZ echter de voornaamste boosdoener en daarom vraagt hij minister Asscher om binnen het onderwijs af te stappen van een maximum aan tijdelijke contracten. Het onderwijs mag om deze uitzonderingspositie vragen omdat scholen zich al maximaal hebben ingespannen om de tekorten op te vangen maar zonder succes, aldus de PO-raad.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) steunt dit verzoek echter niet. Hij is van mening dat scholen binnen de WWZ nog onbenutte mogelijkheden hebben om de problemen aan te pakken, bijvoorbeeld het inzetten van andere contractvormen voor jonge docenten.

Minister Asscher wil dat deze mogelijkheden verder worden uitgediept en heeft daarvoor Jacques Tichelaar als verkenner aangesteld. Ook hecht Asscher eraan dat de PO-raad en de AOb het eens worden over een oplossingsrichting alvorens  hij zich erover buigt. Voorlopig moeten schoolbesturen dus met de WWZ blijven werken.

Info-campagne Wet werk en zekerheid gestart

Info-campagne Wet werk en zekerheid gestart

Zoals velen weten, gaat per 1 juli de nieuwe Wet werk en wekerheid in. Er is veel te doen (geweest) rondom deze complexe nieuwe wet. Daarom is het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid een speciale campagne gestart om mensen te informeren over de veranderde regels.

Het doel van de Wet werk en zekerheid is om meer baangarantie te creëren door het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om vaste contracten te verlenen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het aantal tijdelijke contracten in te perken. Elkaar opvolgende tijdelijke contracten gaan over in een vast contract als een periode van twee jaar wordt overschreden. Nu is dat nog na drie jaar.

Werknemers met een tijdelijk contract krijgen ook recht op een zogenoemde transitievergoeding. Als ze ten minste twee jaar in dienst zijn geweest en de arbeidsovereenkomst is geëindigd op initiatief van de werkgever, dan ontvangen werknemers deze vergoeding. De transitievergoeding kan worden gebruikt voor het sneller vinden van een nieuwe baan als je wordt ontslagen.

Daarnaast is het ontslagrecht is aangepast. Het kabinet hoopt daarmee dat het ontslagrecht eenduidiger en eerlijker wordt. Op de website: www.mijnwerkenzekerheid.nl is alle informatie te vinden omtrent de nieuwe regels. Er zijn tools beschikbaar waar mensen informatie op maat kunne krijgen, afgestemd op hun persoonlijke situatie.

Geen nieuwe cao PO. Wel afspraken

Geen nieuwe cao PO. Wel afspraken

Het is de vakbonden en de PO-Raad niet gelukt om voor 1 mei een nieuw onderhandelsakkoord af te sluiten voor de cao PO. Ondanks dat de onderhandelingen op niets zijn uitgelopen, hebben de partijen wel een aantal afspraken gemaakt die grote problemen met o.a. de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moeten voorkomen. In deze blog vindt u kort de gemaakte afspraken en veranderingen in het onderwijs.

Vrijval pensioenpremie
De sociale partners zijn tot het besluit gekomen dat de vrijval van de pensioenpremie 2015 wordt ingezet voor een eenmalige verhoging van de nominale uitkering. Dit gebeurt op de Dag van de leraar, 5 oktober, waarbij de uitkering van 328 naar 528 euro wordt opgeschaald (let wel: naar rato van arbeidstijd).

Overgangsrecht  Wet Werk en Zekerheid
De huidige cao blijft geldig tot er een nieuwe cao van kracht wordt. Schoolbesturen kunnen daarom gebruike maken van het overgangsrecht uit de WWZ. Op 1 juli 2016 vervalt het overgangsrecht. Binnen het bijzonder onderwijs kunnen besturen gebruikmaken van een jaar overgangsrecht voor de ketenregeling. Invalkrachten kunnen komend schooljaar invallen onder dezelfde voorwaarden als die nu van kracht zijn, aangezien de bepaling van maximaal 3 tijdelijke contracten nog niet geldt. Op 1 juli 2016 vervalt dit overgangsrecht met als gevolg dat de regeling uit de WWZ van toepassing is, tenzij er een cao is die ruimere mogelijkheden biedt. Schoolbesturen krijgen dus een jaar extra de tijd om zich voor te bereiden op de ketenregeling uit de WWZ.

Ketenbepaling vanaf 1 juli 2015
Bron: rijksoverheid.nl

Transitievergoeding
De sector primair onderwijs valt in principe binnen de groep die geen transitievergoeding hoeft te betalen, omdat de sector een bovenwettelijke uitkering betaalt. Echter, deze Algemene Maatregel is nog niet definitief. Schoolbesturen in het bijzonder onderwijs hoeven hun medewerkers tot 1 juli 2016 sowieso geen transitievergoeding te betalen.

Ontslagprocedure
Per 1 juli gelden de ontslagroutes in de marktsector eveneens voor het bijzonder onderwijs. De WWZ is dan van toepassing op de ontslagprocedures, werkgelegenheidsbeleid en ontslagbeleid. Dat betekent dat ontslag via het LIFO-principe niet meer mogelijk is en schoolbesturen in het bijzonder onderwijs personeel moeten laten afvloeien volgens het afspiegelingsbeginsel van UWV.

Functiewaardering
Nu geen cao PO 2015 tot stand komt, zijn werkgevers niet gehouden aan de verplichting tot waardering van leidinggevende functies met Fuwa PO. Ook de normfuncties voor directeuren en alle bepalingen die daarbij horen zijn nog een jaar van toepassing.

40-urige werkweek
Bij de aangekondigde invoering van de 40-urige werkweek zijn er volgens de de sociale partners twee punten van belang: de administraties en het verlof. Wat betreft administratie streven de partijen naar zoveel mogelijk consistentie in de 40-urige werkweek. Het verlof uit de Wet arbeid en zorg (zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof) kunnen wettelijk niet samenvallen met vakantieverlof. Dat betekent dat als deze verlofvormen samenvallen met gepland vakantieverlof, het vakantieverlof later alsnog kan worden opgenomen, uiteraard in overleg met de werkgever.

Pauze
Werkgevers die geen mogelijkheden zien de pauze voor alle werknemers mogelijk te maken conform de bestaande cao-bepalingen, worden opgeroepen zich te melden bij de cao-tafel. Partijen zullen dan in gezamenlijkheid met het schoolbestuur en eventueel met inschakeling van de betreffende P(G)MR tot oplossingen proberen te komen.

Lumpsumbekostiging
Per 1 januari 2016 wordt een directe subsidie van OCW aan bonden opgenomen in de lumpsumbekostiging van scholen. Eerder zijn de partijen overeengekomen dat de verplichting door schoolbesturen wordt overgenomen. De volledige middelen moeten vanaf 2016 beschikbaar zijn voor de bonden en deze verplichting wordt in een nieuwe cao opgenomen.
De PO-Raad en vakbonden streven er alsnog naar om een cao PO eind van dit jaar bekend te maken. Om de overgang naar een vervangingsbeleid goed te laten verlopen, kunt u altijd bij Salure terecht voor vragen en ondersteuning.

Start op tijd met de implementatie van een goed vervangingssysteem dat ingericht is op de laatste wetswijzigingen zoals de vervangingstool.

Consequenties Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Consequenties Wet werk en zekerheid in het onderwijs

De Wet werk en zekerheid gaat per januari 2015 in en heeft grote gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers. Wat zijn de gevolgen voor het onderwijs? 

Meer zekerheid voor tijdelijke werknemers, dat is één van de doelen van de WWZ. Voor schoolbesturen brengt de wet echter problemen met zich mee. Het wordt namelijk lastiger om vervanging te vinden in het geval van bijvoorbeeld een zieke leerkracht. Na drie tijdelijke contracten is een schoolbestuur namelijk verplicht de werknemer in vaste dienst te nemen.

100% bezetting
Zoals het hoort in het onderwijs worden leerkrachten altijd vervangen. Soms gebeurt dat door vaste krachten, maar vaak genoeg zijn er extra handen van buitenaf nodig. Een klas zonder leraar of lerares laten staan is geen optie. Een school ontkomt er op die manier niet aan om gebruik te maken van tijdelijke krachten. Er moet een bezetting van 100 procent zijn.

Het gevolg is dat wanneer de wet wordt ingevoerd, een invalkracht na een aantal keer invallen een vast contract hoort te krijgen. Ook als het slechts enkele dagen betreft. Voor werknemers geeft dit wat meer zekerheid, hoewel ze op die manier gedwongen worden minder flexibel te zijn. Voor de werkgevers is het financieel meestal onhaalbaar om altijd zeker te zijn van vervanging.

Advies
Het Ministerie van Sociale Zaken heeft onlangs een advies uitgebracht als reactie op een brandbrief van verschillende schoolbesturen. Zij stelt een samenwerking voor tussen de besturen. Die kunnen samen een pool met leerkrachten opstellen en wisselen deze uit als er nood aan de man is. Al deze ‘poolers’ zijn vast in dienst bij de besturen en kunnen dus onderling invallen, mocht er sprake zijn van bijvoorbeeld ziekte. Scholen bundelen op die manier hun krachten, leerkrachten krijgen de zekerheid die hun is beloofd en er is altijd 100% bezetting.

Uiteraard is het nog gissen naar de precieze uitvoering van dit advies, maar naar verluidt zullen verschillende besturen de samenwerking aangaan. Op die manier hopen zij zeker te zijn van leraren voor de klas en tegelijkertijd de financiën te kunnen handhaven.

Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Capaciteitsplanning als antwoord op verminderde flexibiliteit. Capaciteitsplanning WWZOndersteuning voor vervangingspools

De nieuwe wet Werk & Zekerheid raakt de vervangerspraktijk in de kern. Het plannen van vervangers, opvangen van pieken en het beheer van de flexibele schil veranderen ingrijpend. De oplossing is echter voorhanden. De vervangingstool van Salure is speciaal gemaakt om dit proces volledig te faciliteren en risico’s te minimaliseren.

Beheerst plannen

Bij het inplannen van de vervangers houdt de vervangingstool voor u rekening met eventuele arbeidsrechtelijke risico’s. U voorkomt dat u onbewust een risico aangaat. In de overzichtelijke en gebruikersvriendelijke planning kunt u gemakkelijk een vervanger selecteren.

Beheerst inplannen. De tool houdt voor u rekening met de WWZ. Met enkele klikken heeft u een vervanger ingepland:

Intelligente filters om vervangers te selecteren.

Aanvraag demonstratie

5 redenen om te kiezen voor de Vervangingstool:

 1. Efficiënt
  Door de communicatie te automatiseren en de selectie van vervangers te vereenvoudigen bespaart u een hoop tijd!
 2. Gebruiksvriendelijk
  In een paar klikken heeft u een verlof- of verzuimmelding aangemaakt en een vervanger ingepland. Ook is er uitgebreide tour beschikbaar die het hele proces duidelijk uitlegt.
 3. Overal beschikbaar
  Omdat de VV-tool webbased is, kunt u ook op uw tablet en smartphone verder werken. Ook is er een app beschikbaar waarmee de communicatie met vervangers nog makkelijker is.
 4. Overzichtelijk
  Binnen de VV-tool zijn er diverse dashboards beschikbaar waarin u de beschikbaarheid van vervangers kunt bekijken en de vervangingen per verlof- of verzuimmelding.
 5. Samenwerking
  Door de uitgebreide autorisatieniveaus kunnen verschillende partijen betrokken worden (bijv. HR en management) en kan er op locatieniveau worden geautoriseerd.

Oplossing

De vervangingstool is een exclusieve tool die slim en snel een vervanger vindt voor uw werknemers. De Wet Werk en Zekerheid is volledig geïntegreerd, met signalen, automatische blokkades en dashboards voor inzicht. Weg met de hectiek, onaangename verrassingen en de onregelmatigheid. Met de VV-tool wordt consistentie en stabiliteit binnen uw instelling of bedrijf gegarandeerd!

Salure kan met haar systeemoplossing voor de vervangingspraktijk direct aansluiten / koppelen op in gebruikte HR systemen van de aangesloten besturen en biedt een concreet antwoord op bovenstaande vragen. Kortom een adequate oplossing voor het vervangingsproces! Inmiddels benutten veel schoolbesturen onze oplossing (tot hun volle tevredenheid).