WNRA: arbeidsovereenkomsten

PRINT_AdobeRGB_20190718_SALURE_045

WNRA: van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

Wat betekent de WNRA voor u?
Vanaf 1 januari 2020 krijgt het openbaar onderwijs (zowel primair als voortgezet) te maken met de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De belangrijkste verandering in deze wet: de publiekrechtelijke akte van aanstelling wordt vervangen door een civielrechtelijke akte van benoeming (een arbeidsovereenkomst). Werknemers in het openbaar onderwijs vallen vanaf dat moment dus onder het civiele arbeidsrecht. Wat betekent dit in de praktijk en welke veranderingen kunt u verwachten in AFAS? Salure zet de belangrijkste wetenswaardigheden voor u op een rijtje.

Van eenzijdige aanstelling naar tweezijdige arbeidsovereenkomst

Neemt u als werkgever in het openbaar onderwijs een nieuwe leerkracht of ondersteunend personeel in dienst? Dan gebeurt dat nu nog per eenzijdige aanstelling. De WNRA brengt hier verandering in. Vanaf 1 januari 2020 is voor het in dienst nemen van onderwijspersoneel namelijk een tweezijdige arbeidsovereenkomst vereist. In simpel Nederlands: de WNRA stelt de handtekening van de werkgever én de werknemer verplicht om de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig te laten zijn.

Bestaande aktes van aanstelling in het openbaar onderwijs worden per 1 januari 2020 automatisch en van rechtswege omgezet in een akte van benoeming, die in het bijzonder primair en voortgezet onderwijs al gangbaar is. Het effect: een gelijkschakeling van arbeidscontracten in het bijzonder en openbaar onderwijs. Hierdoor geldt per 2020 In de gehele onderwijssector hetzelfde wettelijke kader waarbinnen arbeidsovereenkomsten overeen worden gekomen.

De aanzegplicht

Een belangrijk gevolg van het nieuwe arbeidsrechtelijke regime is dat de aanzegplicht vanaf 1 januari 2020 ook voor openbare onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs gaat gelden. Dat betekent dat de werkgever de werknemer minimaal één maand voor de einddatum van een tijdelijke arbeidsovereenkomst op de hoogte moet stellen of de arbeidsrelatie wordt voortgezet.

En dan ook nog even dit: de WAB

Naast de WNRA brengt de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (ingangsdatum eveneens 1 januari 2020) ook de nodige veranderingen in onderwijsland teweeg. Hieronder een aantal belangrijke zaken die we u niet willen onthouden.

Ketenbepaling voor invalkrachten onderwijs van cao naar wet

Op dit moment is bij cao geregeld dat de ketenbepaling niet van toepassing is op invalkrachten die onderwijspersoneel vervangen binnen het openbaar onderwijs. Dat verandert. In de WAB is namelijk wettelijk vastgelegd dat invallers die een zieke leerkracht vervangen in het openbaar onderwijs niet meer onder de ketenregeling vallen.

Een blijvertje: de Ufo-premie

De gedifferentieerde WW-premie die, in het kader van de WAB, vanaf 1 januari 2020 gaat gelden, is niet van toepassing op het openbaar onderwijs. Hier blijft namelijk de huidige Ufo-premie in ongewijzigde vorm van kracht.

De WNRA en AFAS

De ingrijpende wijzigingen die de WNRA teweegbrengt, hebben uiteraard ook gevolgen voor de inrichting van AFAS. U leest hier de belangrijkste.

Standaard arbeidsovereenkomst vanuit PO- en VO-Raad

In het kader van de WNRA komen de PO-Raad en VO-Raad met een standaard arbeidsovereenkomst. Voordeel hiervan is dat de eisen waar de nieuwe arbeidsovereenkomsten aan moeten voldoen, in belangrijke mate al in het contract zijn verwerkt. Onderwijsinstellingen hoeven het wiel in dezen dus niet opnieuw uit te vinden. Deze overeenkomst zal daarna nog moeten worden voorzien van de specifieke gegevens van uw organisatie, zoals een logo.

AFAS neemt de standaard arbeidsovereenkomst van de beide onderwijsraden over vanaf Profit 12. Dit is in belangrijke mate op initiatief van Salure gebeurd. De nieuwe AFAS-build wordt naar verwachting in de loop van november uitgerold.

Digitaal ondertekenen in AFAS

Zoals aangegeven, moeten de nieuwe arbeidsovereenkomsten tweezijdig worden ondertekend. Dat kan op dit moment al digitaal in AFAS. Beschikt u nog niet over deze handige en noodzakelijke functionaliteit? Salure implementeert digitaal ondertekenen van arbeidsovereenkomsten tegen gereduceerd tarief in uw AFAS-omgeving.

Prinsjesdag-update

Den Haag, 16 september 2019. Aanbieden koffertje/miljoenennotaTweede Kamer. FOTO MINISTERIE VAN FINANCIËN / VALERIE KUYPERS
Den Haag, 16 september 2019. Aanbieden koffertje/miljoenennotaTweede Kamer. FOTO MINISTERIE VAN FINANCIËN / VALERIE KUYPERS

Prinsjesdag-update

17 september was het weer zover, de dag van veel tradities, Prinsjesdag! Het feestje van de democratie. Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Een 71 pagina’s tellend document vol grafieken en ingewikkelde tekst over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Van onderwijs tot defensie en van zorg tot justitie. Ook is door Staatssecretaris Snel het belastingplan 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin zijn alle toekomstige wetswijzigingen opgenomen.

Inkomstenbelasting
Eén van de belangrijke wijzigingen in het belastingplan is de verandering binnen het inkomstenbelastingstelsel van 3 naar 2 schijven. Per 2020 is het tarief van de eerste schijf 37,35 procent en het tarief van de tweede schijf 49,5 procent voor het inkomen boven € 68.507,-. In 2021 wijzigt het tarief van de eerste schijf in 37,10 procent.

Werkkostenregeling
In de werkkostenregeling verandert ook het één en ander. Ten eerste verandert de berekening van het budget. De vrije ruimte bedraagt nu 1,2 procent van de fiscale loonsom ,Dit wordt per 2020 1,7 procent van de eerste 400.000 euro fiscale loonsom en 1,2 procent van de resterende fiscale loonsom. Deze maatregel, die vooral op het MKB is gericht, zorgt voor een vrije ruimte van € 6.800 over de eerste € 400.000, een verschil van €2.000 met de berekening zoals deze in 2019 gold.

Ook verandert de uiterste termijn waarin de aangifte en afdracht van de eindheffing gedaan moet worden. In plaats van de aangifte over januari wordt de eindheffing uiterlijk verwerkt in de aangifte over februari, welke in maart wordt ingediend.

Ten slotte wordt er een gerichte vrijstelling ingevoerd ten behoeve van een vergoeding voor een VOG. Als de vergoeding door de werkgever wordt aangewezen als eindheffingsloon komt deze niet langer ten laste van de vrije ruimte in de WKR.

Fiets van de zaak
Om duidelijkheid te verschaffen omtrent de waarde van het privégebruik van een fiets van de zaak is de waarde hiervan vastgesteld op 7 procent van de oorspronkelijke nieuwwaarde van de fiets.

Auto van de zaak
Om binnen het domein bijtelling te blijven gaat er een verandering plaats vinden in de berekening van de bijtelling voor het privégebruik van de elektrische auto van de zaak. Over de eerste € 50.000 wordt in 2019 4 procent bijtelling berekend. In 2020 wordt dit 8 procent over de eerste € 45.000. De regeling wordt dus minder aantrekkelijk gemaakt door én het percentage te verhogen én de drempel te verlagen. De daaropvolgende jaren loopt de bijtelling op elektrische auto’s verder op tot 12 procent over de eerste € 40.000 in 2021 en uiteindelijk naar 22 procent over de gehele cataloguswaarde in 2026. Heeft u een elektrische auto met een cataloguswaarde hoger dan € 50.000 en wordt u belast vanuit de hoogste schijf dan betaalt u over de eerste € 50.000 nu € 1.035. In 2020 wordt dit € 2.326,50. Mocht u dus nog een elektrische auto willen aanschaffen of leasen, dan is het aan te raden dit voor het einde van het jaar te doen.

Begrip vaste inrichting in de loonbelasting
De definitie van het begrip vaste inrichting in de wet op de loonbelasting wordt nu gelijk getrokken aan de definitie zoals deze geldt in de wet op de vennootschapsbelasting. Een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger is dus genoeg om als belastingplichtige aangemerkt te worden.

Kortom, er zijn veel veranderingen aangekondigd in 2020. De experts van Salure staan klaar om u te adviseren en ondersteunen. Neem contact met ons op voor een advies op maat.