Wat staat er over primair onderwijs in de WWZ voorgangsbrief drie (2017)

Wat staat er over primair onderwijs in de WWZ voorgangsbrief drie (2017)

Invloed herstel recessie
De Nederlandse economie en arbeidsmarkt herstellen in rap tempo van de recessie: het aantal banen, het aantal gewerkte uren en het aantal vacatures is de afgelopen kwartalen gestegen en de werkloosheid is verder gedaald. Dit herstel uit zich ook in een stijging van zowel het aantal werknemers met een contract voor onbepaalde tijd als van het aantal werknemers met een flexibel contract. Voor het eerst sinds 2009 is er in het tweede en derde kwartaal van dit jaar ook in vergelijking met een jaar geleden sprake van een stijging van het aantal werknemers met een vast contract. Die stijging volgt dus op een jarenlange daling.

Het aantal werknemers met een flexibel contract stijgt harder dan het aantal werknemers met een contract voor onbepaalde tijd, wat overigens niet verwonderlijk is in een aantrekkende economie. Daardoor daalt het percentage van vaste contracten. Van alle werknemers had in het derde kwartaal van 2016 73,2% een vast contract, ten opzichte van 73,8% in dezelfde periode vorig jaar.

WWZ voortgangsbrief 3
Infographic WWZ voortgangsbrief

Zoals ik ook in mijn brief van 30 juni jl. schreef, is een eventuele invloed van de Wwz niet direct te herleiden uit deze cijfers. Wel weerleggen ze de veel gehoorde stelling dat werkgevers door de Wwz geen vaste contracten meer aangaan.

Primair onderwijs
Per 1 juli 2016 geldt de nieuwe cao Primair Onderwijs. Deze cao biedt scholen in het bijzonder onderwijs een groot aantal mogelijkheden om te voorzien in een goed vervangingsbeleid. Naar aanleiding van de motie Schouten c.s. die is ingediend in het VAO arbeidsmarktbeleid van 15 november jl.3 heb ik de heer Jacques Tichelaar bereid gevonden om met de sector in gesprek te gaan over de wijze waarop het vervangingsbeleid uit de cao kan worden toegepast en te wijzen op de mogelijkheden tot maatwerk die de wet biedt. Naar aanleiding van het verzoek van het lid Schouten van 29 november jl. wil ik hieraan toevoegen dat ik de heer Tichelaar heb gevraagd om bij belanghebbenden te inventariseren tegen welke problemen zij aanlopen als het gaat om de mogelijkheid van inzet van invalkrachten in geval van ziekte van personeel. Tevens heb ik de heer Tichelaar gevraagd om te bezien hoe binnen de mogelijkheden die de cao Primair Onderwijs en de wet bieden tot oplossingen kan worden gekomen en partijen te ondersteunen om die oplossingen te bereiken. De heer Tichelaar zal het resultaat van zijn werkzaamheden – indien mogelijk – voor 31 december 2016 aan mij rapporteren.

Naar aanleiding van de vraag van het lid Schouten ten aanzien van de uitzonderingsmogelijkheid die de wet biedt om de ketenbepaling buiten toepassing te verklaren voor functies die uitsluitend op contracten voor bepaalde tijd kunnen worden verricht, wil ik er nogmaals op wijzen dat dit een uitzonderingsmogelijkheid bij cao betreft. Cao-partijen zullen het samen eens moeten zijn over het gebruik van deze uitzonderingsmogelijkheid en vervolgens een verzoek daartoe bij mij indienen om de betreffende functie(s) bij ministeriële regeling uit te zonderen. Dit is de weg die ook voor de uitzondering voor bijvoorbeeld de profvoetballers is bewandeld. Ik heb tot op heden van partijen bij de cao Primair Onderwijs een dergelijk verzoek niet mogen ontvangen.[/fusion_text][fusion_text]

Voorgangsbrief drie WWZ 2017
Download voortgangsbrief drie WWZ

Bron: rijksoverheid.nl

Tijdelijke versoepeling regels WWZ voor invallers bijzonder onderwijs

Tijdelijke versoepeling regels WWZ voor invallers bijzonder onderwijs

Vakbonden, basisscholen en minister Asscher hebben een oplossing voor het vervangingsprobleem van vaste leerkrachten tijdens een griepgolf gevonden.

Door de WWZ kwamen basisscholen invallers tekort, omdat die geen invalbeurt voor een korte vervanging wilden verbruiken of omdat ze na drie beurten in vaste dienst moesten komen en daardoor niet meer gevraagd werden door de scholen.

Nu is bepaald dat scholen tijdens griepgolven in de eerste drie maanden van 2017 en 2018 onbeperkt leerkrachten mogen laten vervangen gedurende maximaal veertien dagen. Dit zou de ergste knelpunten weg moeten nemen.

WWZ bedreigt onderwijskwaliteit basisscholen

WWZ bedreigt onderwijskwaliteit basisscholen

Uit een enquête van de PO-raad onder bijna 500 schoolbesturen blijkt dat duizenden basisschoolleerlingen het afgelopen jaar de dupe geworden zijn van een onwenselijk uitvloeisel van de Wet op werk en zekerheid (WWZ): 125 van de geraadpleegde schoolbesturen hebben leerlingen minstens één keer naar huis moeten sturen en ruim 250 besturen moesten klassen samenvoegen om de bezetting rond te krijgen bij uitval van de vaste leerkracht. Een deel van de respondenten geeft te kennen dat de onderwijskwaliteit hierdoor onder druk komt te staan. Bovendien blijkt het gehoopte effect van tijdelijke krachten die sneller in vaste dienst komen niet op te treden, terwijl dat toch het voornaamste doel van de WWZ is.  

Te weinig invallers beschikbaar

Doordat zelfs een invalbeurt van een dagdeel als één van de maximaal zes tijdelijke contracten voorafgaand aan een vaste aanstelling geldt, zijn ´bruikbare´ invallers steeds moeilijker te vinden. Scholen mijden immers invalkrachten die bijna in vaste dienst genomen moeten worden en de invallers zelf besteden hun tijdelijke contracten liever aan lange(re) vervangingen. De andere belangrijke oorzaak die de PO-raad signaleert, is het lerarentekort dat in de helft van de regio´s al bestaat.

Oplossingsrichtingen

Wat de PO-raad betreft zijn de onwenselijke gevolgen van de WWZ echter de voornaamste boosdoener en daarom vraagt hij minister Asscher om binnen het onderwijs af te stappen van een maximum aan tijdelijke contracten. Het onderwijs mag om deze uitzonderingspositie vragen omdat scholen zich al maximaal hebben ingespannen om de tekorten op te vangen maar zonder succes, aldus de PO-raad.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) steunt dit verzoek echter niet. Hij is van mening dat scholen binnen de WWZ nog onbenutte mogelijkheden hebben om de problemen aan te pakken, bijvoorbeeld het inzetten van andere contractvormen voor jonge docenten.

Minister Asscher wil dat deze mogelijkheden verder worden uitgediept en heeft daarvoor Jacques Tichelaar als verkenner aangesteld. Ook hecht Asscher eraan dat de PO-raad en de AOb het eens worden over een oplossingsrichting alvorens  hij zich erover buigt. Voorlopig moeten schoolbesturen dus met de WWZ blijven werken.

CAO akkoord primair onderwijs: verruiming van 3 naar 6 contracten en van 24 naar 36 maanden overeengekomen.

Akkoord CAO PO 2016-2017CAO akkoord primair onderwijs: verruiming van 3 naar 6 contracten en van 24 naar 36 maanden overeengekomen.

Deze week zijn de eerste resultaten van de CAO onderhandelingen openbaar geworden. Hieronder een kleine samenvatting voor de relevante punten voor vervangingen.

Duur CAO
1 juli 2016 – 30 september 2017.

Ketenregeling en vervangingen
1. De keten is verruimt van 3 -> 6 contracten en van 24 -> 36 maanden;
2. Min-max-contracten worden opgenomen in de CAO met een 1 tot 2,5 keer zoveel verhouding. (bijvoorbeeld 8-20 uur);
3. U kunt vervangers vastleggen middels een bindingscontract (ten minste 1 uurscontracten). Deze bindingsuren worden tijd- en plaats onafhankelijk ingevuld, niet aan lestaken gekoppeld en worden ingezet voor professionalisering/duurzame inzetbaarheid/teamactiviteiten. Dit contract kent niet de verplichting gehoor te geven aan een oproep;
4. In de Wet Werk en Zekerheid werd de WW-uitkering verkort. De WW-uitkering in de opbouw en duur wordt hersteld naar de oude situatie (3e WW-jaar, tot in totaal maximaal 38 maanden). Dit geldt eveneens voor de duur en opbouw van de WGA.

Wijzigingen salariëring 
– met ingang van 1 juli 2016 worden de salarissen structureel met 3.8% verhoogd;
– Een eenmalige uitkering om met terugwerkende kracht de loonsverhoging van 3,8% van 1 januari tot en met juni 2016 uit te keren. Medewerkers die reeds uit dienst zijn hebben hier ook recht op;
– Een dure grap voor onderwijsbesturen; 1 april 2017 krijgen de werknemers, eenmalig, van 500 euro (naar rato).

Lees hier het volledige document