Geen nieuwe cao PO. Wel afspraken

Geen nieuwe cao PO. Wel afspraken

Het is de vakbonden en de PO-Raad niet gelukt om voor 1 mei een nieuw onderhandelsakkoord af te sluiten voor de cao PO. Ondanks dat de onderhandelingen op niets zijn uitgelopen, hebben de partijen wel een aantal afspraken gemaakt die grote problemen met o.a. de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moeten voorkomen. In deze blog vindt u kort de gemaakte afspraken en veranderingen in het onderwijs.

Vrijval pensioenpremie
De sociale partners zijn tot het besluit gekomen dat de vrijval van de pensioenpremie 2015 wordt ingezet voor een eenmalige verhoging van de nominale uitkering. Dit gebeurt op de Dag van de leraar, 5 oktober, waarbij de uitkering van 328 naar 528 euro wordt opgeschaald (let wel: naar rato van arbeidstijd).

Overgangsrecht  Wet Werk en Zekerheid
De huidige cao blijft geldig tot er een nieuwe cao van kracht wordt. Schoolbesturen kunnen daarom gebruike maken van het overgangsrecht uit de WWZ. Op 1 juli 2016 vervalt het overgangsrecht. Binnen het bijzonder onderwijs kunnen besturen gebruikmaken van een jaar overgangsrecht voor de ketenregeling. Invalkrachten kunnen komend schooljaar invallen onder dezelfde voorwaarden als die nu van kracht zijn, aangezien de bepaling van maximaal 3 tijdelijke contracten nog niet geldt. Op 1 juli 2016 vervalt dit overgangsrecht met als gevolg dat de regeling uit de WWZ van toepassing is, tenzij er een cao is die ruimere mogelijkheden biedt. Schoolbesturen krijgen dus een jaar extra de tijd om zich voor te bereiden op de ketenregeling uit de WWZ.

Ketenbepaling vanaf 1 juli 2015
Bron: rijksoverheid.nl

Transitievergoeding
De sector primair onderwijs valt in principe binnen de groep die geen transitievergoeding hoeft te betalen, omdat de sector een bovenwettelijke uitkering betaalt. Echter, deze Algemene Maatregel is nog niet definitief. Schoolbesturen in het bijzonder onderwijs hoeven hun medewerkers tot 1 juli 2016 sowieso geen transitievergoeding te betalen.

Ontslagprocedure
Per 1 juli gelden de ontslagroutes in de marktsector eveneens voor het bijzonder onderwijs. De WWZ is dan van toepassing op de ontslagprocedures, werkgelegenheidsbeleid en ontslagbeleid. Dat betekent dat ontslag via het LIFO-principe niet meer mogelijk is en schoolbesturen in het bijzonder onderwijs personeel moeten laten afvloeien volgens het afspiegelingsbeginsel van UWV.

Functiewaardering
Nu geen cao PO 2015 tot stand komt, zijn werkgevers niet gehouden aan de verplichting tot waardering van leidinggevende functies met Fuwa PO. Ook de normfuncties voor directeuren en alle bepalingen die daarbij horen zijn nog een jaar van toepassing.

40-urige werkweek
Bij de aangekondigde invoering van de 40-urige werkweek zijn er volgens de de sociale partners twee punten van belang: de administraties en het verlof. Wat betreft administratie streven de partijen naar zoveel mogelijk consistentie in de 40-urige werkweek. Het verlof uit de Wet arbeid en zorg (zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof) kunnen wettelijk niet samenvallen met vakantieverlof. Dat betekent dat als deze verlofvormen samenvallen met gepland vakantieverlof, het vakantieverlof later alsnog kan worden opgenomen, uiteraard in overleg met de werkgever.

Pauze
Werkgevers die geen mogelijkheden zien de pauze voor alle werknemers mogelijk te maken conform de bestaande cao-bepalingen, worden opgeroepen zich te melden bij de cao-tafel. Partijen zullen dan in gezamenlijkheid met het schoolbestuur en eventueel met inschakeling van de betreffende P(G)MR tot oplossingen proberen te komen.

Lumpsumbekostiging
Per 1 januari 2016 wordt een directe subsidie van OCW aan bonden opgenomen in de lumpsumbekostiging van scholen. Eerder zijn de partijen overeengekomen dat de verplichting door schoolbesturen wordt overgenomen. De volledige middelen moeten vanaf 2016 beschikbaar zijn voor de bonden en deze verplichting wordt in een nieuwe cao opgenomen.
De PO-Raad en vakbonden streven er alsnog naar om een cao PO eind van dit jaar bekend te maken. Om de overgang naar een vervangingsbeleid goed te laten verlopen, kunt u altijd bij Salure terecht voor vragen en ondersteuning.

Start op tijd met de implementatie van een goed vervangingssysteem dat ingericht is op de laatste wetswijzigingen zoals de vervangingstool.